Подаване на сигнал за нарушения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или

публично оповестяващи информация за нарушения

Мирад ООД публикува настоящата Информация за реда и условията за подаване на сигнали за нарушения на основание чл.12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, наричан по – долу Закона, с която определя реда и условията за осигуряване защитата на лицата в дружеството, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Лица, на които се предоставя защита

Законът предвижда защита да се предоставя на всички лица, които подават сигнали за нарушения от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

Сигнализиращо лице по смисъла на този закон е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станала известна в качеството му/ѝ на:

 • Работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • Лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • Доброволец или стажант;
 • Съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
 • Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • Работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

Също така, по реда на Закона се предоставя защита и на следните категории лица:

 • Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст;
 • Лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
 • Лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;
 • Юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Законът забранява всяка форма на ответни действия спрямо лицата, ползващи защита – сигнализиращи и други – имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, включително и заплахи или опити за подобни действия. 

Приложимост

Законът се прилага във връзка със сигнали за нарушения в следните области:

 1. Нарушения на българското законодателство или актове на ЕС в областта на:
 • Обществени поръчки;
 • Финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Безопасност и съответствие на продуктите;
 • Безопасност на транспорта;
 • Опазване на околната среда;
 • Радиационна защита и ядрена безопасност;
 • Безопасност на храни и фуражи, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • Обществено здраве;
 • Защита на потребителите;
 • защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • Сигурност на мрежите и информационните системи.
 1. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 • Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи.
 1. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане.
 2. Извършено престъпление от общ характер, за което лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 3. Сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на:
 • Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • Трудовото законодателство;
 • Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Канали за подаване на сигнали

Сигнали се подават приоритетно чрез канала за вътрешно подаване на сигнали, съгласно информацията в секциите по-долу.

В случай на основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск, сигналът може да бъде подаден до националния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Информация относно реда и начина на подаване на сигнали във връзка със Закона може да откриете на интернет страницата на КЗЛД: https://www.cpdp.bg.

Подаване на сигнали чрез вътрешния канал на Мирад ООД

Сигнал може да се подаде лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно

по един от следните начини:

 • На електронен адрес: whistleblow@splf.eu;
 • На следния адрес: gmanager@vitoshaparkhotel.com на вниманието на: „Отговорно лице ЗЗЛПСПОИН“. Писмото да се обозначи като “Поверително”;
 • По телефон: +359 2 816 8778
 • В лична среща с отговорното лице, след уговаряне на посочения телефон за връзка.

Сигналът следва да съдържа данните на сигнализиращия, които няма да бъдат споделяни с други лица освен за целите на проверката. Писмен сигнал се подписва лично от лицето, подаващо сигнала и се подава, чрез попълване на формуляр по образец на Комисия за защита на личните данни (наличен за изтегляне тук).

Сигнал може да бъде подаден и в свободен текст, като в този случай, е необходимо да съдържа поне следната информация: три имена на подаващия, адрес, телефон и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то Ви е известно; конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено; място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено; описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; дата на подаване на сигнала; подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Устен сигнал се завежда, чрез попълване на формуляра по образец на КЗЛД от отговорния служител, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Ако сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в срок от 7 (седем) дни от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него, се връщат.

Регистрация на сигнал, подаден чрез вътрешен канал

До 7 (седем) дни от постъпване на сигнала чрез вътрешен канал, дружеството го регистрира във вътрешния регистър за сигнали по ЗЗЛПСПОИН, ведно с уникалния идентификационен номер на сигнала, издаден от КЗЛД. Сигнализиращото лице се уведомява за извършената регистрация.

Разглеждане на сигнал, подаден чрез вътрешен канал

Сигнали се разглеждат при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН. По подадени основателни сигнали, т.е. такива от обхвата на ЗЗЛПСПОИН, в срок от 3 (три) месеца от регистрацията на сигнала се извършва проверка, в хода на която се предприемат съответните действия.

Във връзка с текуща проверка, отговорното лице има право да изисква от сигнализиращото лице, както и от трети лица допълнителни сведения, да изслушва засегнатото лице, което от своя страна има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си. При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД, за което сигнализиращото лице се уведомява своевременно.

Не се разглеждат сигнали, които:

 • Са подадени анонимно, освен ако отговорното лице, не прецени да образува проверка;
 • Се отнасят до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години;
 • Съдържат твърдения за нарушения извън обхвата на Закона.

Резултати от проверката, поверителност и отговорност

В срок до 3 (три) месеца от регистрацията на сигнала, се изготвя доклад с кратко описание на информацията от сигнала, резултати от проверката и предприетите по него действия. Докладът се предоставя на сигнализиращото лице, а също така и на лицето, засегнато със сигнала, при запазване анонимността на сигнализиращия.

Сигналът и материалите, събрани в хода на проверката, се съхраняват в срок от 3 (три) години, освен ако закон или друг нормативен акт не налага различен срок за съхранение. Самоличността на сигнализиращото лице е защитена, чрез съответни мерки за поверителност. Препращане на сигнала се извършва само в предвидените в закона случаи и в голяма част от тях при уведомяване за предстоящото препращане на сигнализиращия.

Лице, което съзнателно е подало сигнал или е оповестило публично невярна информация, може да бъде наказано от Комисия за защита на личните данни с глоба от 3,000 (три хиляди) до 7,000 (седем хиляди) лева.

Допълнителна информация

За повече информация относно правата и задълженията по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, можете да се запознаете с пълния текст на закона, чрез този линк. Секция Често Задавани Въпроси във връзка с прилагането на ЗЗЛПСПОИН в интернет страницата на КЗЛД е достъпна чрез този линк.