Провеждане на квалификационни обучения и обучения по ключова компетентност на заетите лица


„Мирад“ ООД открива процедура за определяне на изпълнител, чрез „Избор с публична покана”, на основание чл. 7 от ПМС № 69/11.03.2013 г. с предмет „Провеждане на квалификационни обучения и обучения по ключова компетентност на заетите лица в „Мирад” ООД“, както следва:
•           Обособена позиция 1 – Специалност 3460101 – „Бизнес администрация”
•           Обособена позиция 2 – Специалност 8120101 – „Организация на туризма и свободното време”
•           Обособена позиция 3 – „Дигитална компетентност” (ИКТ)
Краен срок за приемане на офертите до 16.00 ч. на 12.07.2013 г.

Документи:
Публична покана
Изисквания към офертите
Методика за определяне на оценката
Оферта
Декларация
Договор (проект).