ИНВЕСТИЦИЯ В ЗНАНИЕ

                                                         

ПРОЕКТ: „ИНВЕСТИЦИЯ В ЗНАНИЕ”

Номер на договор: BG05M9OP001-1.021-0095-C01

 

Основна цел на проекта: Да се повиши производителността на труда на заетите във фирма „Мирад“ ООД лица и да се създадат условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.

 

Целева група: 112 лица, наети във фирма „Мирад“ ООД, от които над 50% не притежават образование по-високо от средно и/или са на възраст над 54 години.

 

Дейности:

-          Провеждане на обучение за придобиване на професионалната квалификация на 112 заети лица по професия „Камериер“, специалност „Хотелиерство“ -  I СПК и по професия „Администратор в хотелиерството“, специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“ - III СПК

-          Провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ – английски език на 112 заети лица

 

Резултати:

-          Повишена компетентност на заетите лица;

-          Засилена конкурентоспособност на фирмата;

-          Реализирана инвестиция  в развитието на човешките ресурси на фирмата за постигане на по-голяма гъвкавост и вътрешна мобилност на работната сила и утвърждаване на практиката за учене през целия живот;

-          Създадени условия за стимулиране на ученето през целия живот, усвояване и прилагане на добри практики;

-          Предоставена възможност на служителите да усвоят важни ключови nike air max sкомпетенции, пряко свързани с ежедневната им работа и основната дейност на компанията.

 

Обща стойност на проекта: 269 720,00 лева, от които:

229 262,00 лв. европейско финансиране,

40 458,00  лв. национално съфинансиране

 

Начало на проекта: 15.03.2018 г.

Край на проекта: 15.04.2019 г.